آمیسا دات می

حسابداری دولتی

مقالات

۳ بهمن ۱۴۰۰ 678 بازدید
آمیسا دات می
حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حسابداری به فرآیند ثبت و مدیریت کلیه تراکنش های مالی انجام شده توسط دولت اطلاق می‌شود که شامل درآمد و هزینه آن می شود حسابداری دولتی کنترل شدید بر منابع دارد و هدف اصلی این نوع حسابداری برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد کنترل وجوه است.

واین وجوه دولتی شامل ۵ بخش میباشد:

۱: وجوه عمومی

۲: وجوه خدمات بدهی

۳: وجوه های درآمد ویژه

۴:وجوه های درآمد ویژه

۵: وجوه دائمی

اصول حسابداری دولتی :

حسابداری چه دولتی چه خصوصی هر کدام آن از خود بعضی اصول قاعده و قوانین های خاصی را دارد و حسابداری دولتی دارای سه اصول مهم میباشد که قرار ذیل اند :

۱:مرحله جمع آوری حسابداری

۲:مرحله پردازش حسابداری

۳:مرحله گزارش حسابداری

۱:مرحله جمع آوری حسابداری

اولین مرحله در چرخه حسابداری رخ می‌دهد و اولین فرآیند حسابداری جمع آوری داده هااست

هدف نهایی این مرحله تهیه گزارش های مالی است که وضیعت مالی یک کسب و کار را نشان می‌دهد و برای رسیدن به این هدف داده های مربوط به فروش، خرید و سایر معاملات مالی که در طول دوره مالی انجام می‌شود جمع آوری شود.

۲:مرحله پردازش حسابداری

مرحله ای است که موارد در سیستم حسابداری ثبت می‌شود.

ورودی های مجلات عمومی برای معاملات تجاری وارد می شود و سپس آن مبالغ به دفتر کل منتقل می‌شود.

ورودی مجله شامل بدهی نقدی و اعتباری است ‌.

۳:مرحله گزارش حسابداری

مرحله گزارش حسابداری پایان چرخه حسابداری میباشد و در این مرحله است که گزارش های مالی یک کسب و کار بیشترین استفاده را می‌کند که به صورت سود و زیان ترازنامه و صورت حقوق با صاحبان سهام تکمیل میشود این مرحله صورت سود و زیان کل درآمد و هزینه های کسب و کار را برای دوره مالی تعین شده گزارش می‌کند.

Governmental Accounting

Accounting refers to the recording and management of all financial actions performed by the government, including its revenue and expenditure. Public Accounting Strict control over resources and the main purpose of this type of accounting is to plan and decide on funds control.

This government fund consists of 5 sections:

۱: General funds

۲: Debt service funds

۳: Special revenue funds

۴: Capital projects funds

۵: Permanent funds

Principles of government accounting:

Public or private accounting each has its own set of rules and regulations, and public accounting has three important principles, which are as follows:

۱: Accounting collection stage

۲: Accounting processing stage

۳: Accounting reporting stage

۱: Accounting collection stage

The first step in the accounting cycle occurs and the first accounting process is data collection

The ultimate goal of this stage is to prepare financial reports that show the financial condition of a business and to achieve this goal, data related to sales, purchases, and other financial transactions that are done during the accounting period are collected.

۲: Accounting processing stage

It is the stage where items are recorded in the accounting system.

Public journal entries are entered for commercial transactions and then those amounts are transferred to the general office.

Magazine entries include cash and credit debt.

۳: Accounting reporting stage

The accounting reporting stage is the end of the accounting cycle, and it is at this stage that most of a business unit’s financial statements are used, which are completed with shareholders in the form of profit and loss balance sheets and salaries. This stage is the profit and loss statement of total income and expenses. Which reports the business for a specified accounting period.

المحاسبه الحکومیه

تشیر المحاسبه إلى عملیه تسجیل وإداره جمیع المعاملات المالیه التی تقوم بها الحکومه، والتی تشمل إیراداتها ونفقاتها. للمحاسبه العامه سیطره صارمه على الموارد، والغرض الرئیسی من هذا النوع من المحاسبه هو التخطیط والبت فی رقابه وجوه.

تتکون هذه المیزانیه الحکومیه من ۵ أقسام:

۱:وجوه العامه
۲: وجوه خدمه الدین
۳: وجوه الإیرادات الخاصه
۴: وجوه المشاریع الرأسمالیه
۵: وجوه الدائمه

مبادئ المحاسبه الحکومیه:

لکل من المحاسبه العامه أو الخاصه مجموعتها الخاصه من القواعد واللوائح، والمحاسبه العامه لها ثلاثه مبادئ مهمه، وهی :
۱: مرحله التحصیل المحاسبی
۲: مرحله المعالجه المحاسبیه
۳: مرحله إعداد التقاریر المحاسبیه

۱: مرحله التحصیل المحاسبی

تحدث الخطوه الأولى فی دوره المحاسبه وأول عملیه محاسبیه هی جمع البیانات
الهدف النهائی من هذه المرحله هو إعداد التقاریر المالیه التی تظهر الحاله المالیه للأعمال التجاریه ولتحقیق هذا الهدف، یتم جمع البیانات المتعلقه بالمبیعات والمشتریات والمعاملات المالیه الأخرى التی تتم خلال الفتره المحاسبیه.

۲: مرحله المعالجه المحاسبیه
إنها المرحله التی یتم فیها تسجیل العناصر فی نظام المحاسبه.
یتم إدخال القیود الیومیه العامه للمعاملات التجاریه ثم یتم تحویل هذه المبالغ إلى المکتب العام.
تشمل إدخالات المجلات الدیون النقدیه والائتمانیه.

۳: مرحله إعداد التقاریر المحاسبیه

مرحله إعداد التقاریر المحاسبیه هی نهایه الدوره المحاسبیه، وفی هذه المرحله یتم استخدام البیانات المالیه للنشاط التجاری بشکل کبیر ، والتی یتم إکمالها فی شکل المیزانیه العمومیه للأرباح والخسائر وکشوف المرتبات مع المساهمین. هذه المرحله هی بیان الأرباح والخسائر لإجمالی الدخل والمصروفات، یعرض الأعمال للفتره المحاسبیه المحدده.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *