آمیسا دات می

حسابداری خصوصی

مقالات

۳ بهمن ۱۴۰۰ 696 بازدید
آمیسا دات می
حسابداری خصوصی

حسابداری خصوصی

حسابداری خصوصی معمولا حسابداری صنعتی نامیده میشود و حسابداران خصوصی حسابداران داخلی محسوب میشوند. آنها برای یک شرکت واحد کار میکنند و برای رسیدگی به اطلاعات مالی آن شرکت کمک می کنند. که گزارش های مالی را برای یک مدیر داخلی تهیه تجزیه و تحلیل میکنند. حسابداران خصوصی ممکن است اظهار نامه مالیاتی را برای سازمان خود ارسال کنند، اسناد مالی را بازرسی کنند، در مورد مسائل مالی و بودجه مشاوره دهند.

به طور مثال شرکت امین سیستم آرمان یکی از شرکت های خصوصی حسابداری در کشور ایران میباشد.

تفاوت بین حسابداری خصوصی و دولتی:

حسابداری دولتی و خصوصی هر دو شامل تهیه صورت های مالی و گزارش ها میباشد که تفاوت اصلی میان حسابداری دولتی و خصوصی این است که حسابداری عمومی حسابداری اسناد مالی است که باید توسط فرد یا شرکت به عموم افشا شود در حالیکه حسابداری خصوصی، حسابداری اطلاعات مالی شرکتی است که حسابدار در آن به طور کلی برای مدیر داخلی استخدام میشود، و حسابداری دولتی مربوط کل دولت میشود ولی حسابدارای خصوصی مربوط سهامداران همان شرکت میشود.

حسابداری خصوصی یا حسابداری صنعتی شامل سه مرحله مهم میباشد که به شرح زیر میباشد:

۱:مرحله پیشگام (the pioneering stage)

۲:مرحله گسترش (the expansion stage)

٣:مرحله رکورد (the stagnation stage)

۱:مرحله پیشگام:

این مرحله شامل یک مدت زمانی میباشد که در این مدت، سرمایه گذار متوجه افزایش زیادی در فعالیت شرکت خواهد شد. تولید افزایش خواهد یافت و در رابطه با تولید، تقاضای زیادی برای محصول وجود خواهد داشت.

در این مرحله، به دلیل جدید بودن فناوری، سود نیز بسیار بالاست در این مرحله همه شرکت ها با یکدیگر رقابت میکنند و تنها چند شرکت کار آمد برای اداره تجارت باقی میماند و اکثر شرکت های دیگر در مرحله پیشگام از بین میرود.

۲:مرحله گسترش:

بعد مرحله پیشگام مرحله گسترش است و این مرحله بسیار مهمی است که هر شرکت باید قدرت و برتری خود را نشان دهد. و باید همه محصولات خود را در سر تا سر کشور خود گسترش دهد.

۳:مرحله رکورد:

بعد مرحله گسترش مرحله رکورد است. هر شرکتی که بیشترین سود را داشته باشد میتواند در سطح رکورد همه شرکت های رقبا خود قرار گیرد.

Private accounting

Private accounting is commonly called industrial accounting and private accountants are considered internal accountants. They work for a company and help process that company’s financial information. And report to an internal manager.

Private accountants may file tax returns for their organization, review financial documents, and advise on financial and budgetary matters.

For example, Amin System Arman Company is one of the private accounting companies in Iran.

Difference between private and public accounting:

Both public and private accounting involve the preparation of financial statements and reports. The main difference between public and private accounting is that public accounting is financial accounting that must be disclosed to the public by the individual or company, while private accounting is financial information accounting. It is a company in which an accountant is generally hired as an internal manager. And government accounting is related to the government of a country and private accounting is related to the shares of the same company.

"<yoastmark

Private accounting or industrial accounting consists of three important steps, which are as follows

۱: the pioneering stage

۲: the expansion stage

۳: The stagnation stage

۱: Pioneer stage:

This stage includes a period of time during which the investor will notice a large increase in the company’s activity. Production will increase and there will be a lot of demand for the product in relation to production.

And at this stage, due to the new technology, the profit is very high

At this stage, all companies compete with each other and only a few efficient companies remain to run the business and most of the other companies disappear in the pioneering stage.

۲: Expansion stage:

The next step is the expansion phase, and this is a very important step that every company must show its strength and superiority. And it must expand all its products throughout its country.

۳: Recording stage:

The next step is to expand the record stage. Any company that has the most profit can be at the record level of all its competitors.

المحاسبه الخاصه

عاده ما تسمى المحاسبه الخاصه بالمحاسبه الصناعیه ویعتبر المحاسبون الخاصون محاسبین داخلیین.
إنهم یعملون لصالح شرکه واحده ویساعدون فی معالجه المعلومات المالیه لتلک الشرکه. هم الذین یعدون التقاریر لمدیر داخلی.
یجوز للمحاسبین الخاصین تقدیم الإقرارات الضریبیه لمنظمتهم، وفحص المستندات المالیه، وتقدیم المشوره بشأن المسائل المالیه والمتعلقه بالمیزانیه.
على سبیل المثال، شرکه أمین سیستم آرمان هی إحدى شرکات المحاسبه الخاصه فی إیران.

الفرق بین المحاسبه الخاصه والعامه:

تتضمن المحاسبه العامه والخاصه على حد سواء إعداد البیانات والتقاریر المالیه، والفرق الرئیسی بین المحاسبه العامه والخاصه . المحاسبه العامه هی محاسبه مالیه یجب الکشف عنها للجمهور من قبل فرد أو شرکه، فی حین أن المحاسبه الخاصه هی نفسها کمحاسبه. إنها المعلومات المالیه للشرکه التی عاده ما یتم تعیین محاسب فیها کمدیر داخلی. والمحاسبه العامه مرتبطه بالدوله بأکملها، لکن المحاسبه الخاصه مرتبطه فقط بأسهم نفس الشرکه.
تتکون المحاسبه الخاصه أو المحاسبه الصناعیه من ثلاث خطوات مهمه، وهی کالتالی:
۱- مرحله ریاده الأعمال
۲-مرحله التوسع
۳- مرحله التسجیل

۱-مرحله الریاده:

تتضمن هذه المرحله فتره زمنیه یلاحظ المستثمر خلالها زیاده کبیره فی نشاط الشرکه. سیزداد الإنتاج وفیما یتعلق بالإنتاج، سیکون هناک طلب کبیر على المنتج.
وفی هذه المرحله، وبسبب التکنولوجیا الجدیده، یکون الربح مرتفعًا جدًا
فی هذه المرحله، تتنافس جمیع الشرکات مع بعضها البعض ولا یتبقى سوى عدد قلیل من الشرکات الفعاله لإداره الأعمال وتختفی معظم الشرکات الأخرى فی المرحله الرائده.

۲ :مرحله التوسع:

الخطوه التالیه هی مرحله التوسع، وهذه خطوه مهمه للغایه یجب على کل شرکه إظهار قوتها وتفوقها. ویجب أن توسع جمیع منتجاتها فی جمیع أنحاء بلادها.

۳:مرحله التسجیل:

التالی هو مرحله التوسع لمرحله التسجیل یمکن لأی شرکه لدیها أکبر ربح أن تکون بمستوى قیاسی لجمیع منافسیها.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *